Zapraszamy do udziału w projekcie

PODAJ DOBRO DALEJ

Projekt „Podaj dobro dalej” FEPK.07.18-IP.01-022/23 realizowany przez Podkarpackie Centrum Opieki Bez Barier w partnerstwie z LOOTUS Joanna Jędrzejowska w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Priorytetu 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej

O projekcie

Wartość projektu 5 152 989,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE 4 886 189,00 PLN

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej w szczególności poprzez zwiększenie dostępu do kompleksowych nowych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (w tym fizjoterapii) dla 58 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania przez nich co najmniej jednej czynności dnia codziennego (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) zamieszkałych na terenie powiatu mieleckiego, województwa podkarpackiego oraz poprzez działania zwiększające mobilność, autonomie i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i osób z niepełnosprawnościami w postaci wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego przeznaczonej wyłącznie dla Uczestników projektu jako dodatkowy i kompleksowy element ich wsparcia.

Grupa docelowa

Celem głównym projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej w szczególności poprzez zwiększenie dostępu do kompleksowych nowych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (w tym fizjoterapii) dla 58 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania przez nich co najmniej jednej czynności dnia codziennego (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) zamieszkałych na terenie powiatu mieleckiego, województwa podkarpackiego oraz poprzez działania zwiększające mobilność, autonomie i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i osób z niepełnosprawnościami w postaci wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego przeznaczonej wyłącznie dla Uczestników projektu jako dodatkowy i kompleksowy element ich wsparcia.

Co oferujemy

– usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (śr. 2h dziennie)

– specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (śr. 2h dziennie) wraz z fizjoterapią (4h miesięcznie)

– kompleksowe wsparcie dla Uczestników Projektu w postaci możliwości wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego, pielęgnacyjnego.

Skip to content